Polityka prywatności

Definicje

 • Administrator – PSML Resource Sp. z o.o., z siedzibą Bociana 22A, 31-231 Kraków wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904871, NIP 9452245294.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://niezwalniam.pl.
 • Regulamin – regulamin Serwisu dostępny na https://app.niezwalniam.pl/termsOfService
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, Administrator zbiera i przetwarza dane Użytkownika podane w formularzu.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) są przetwarzane przez Administratora.

Dane są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z Regulaminem (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit b RODO), na co składają się wszystkie czynności wskazane w § 6 ust. 3 Regulaminu), w tym utworzenie konta w Serwisie, przechowywanie danych na koncie użytkownika, łączenie Użytkowników (komunikacja pomiędzy użytkownikami).

Dane są przetwarzane także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy w oparciu o Regulamin.

Dane zebrane w powyższych celach będą przetwarzane przez okres realizacji umowy w oparciu o Regulamin a po jej zakończeniu także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, z tym, że dane które nie będą niezbędne do tego celu będą cyklicznie (nie rzadziej niż raz do roku) usuwane.

Dane mogą być przetwarzane także w celach marketingowych Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe), w oparciu o wyrażoną na Platformie zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników (za ich zgodą). Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.)

Uprawnienia użytkownika

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo sprzeciwu wobec profilowania- osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. profilowaniu
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: PSML Resource Sp. z o.o., z siedzibą Bociana 22A, 31-231 Kraków
 • za pomocą formularza kontaktowego

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie (nie jest to jednak obowiązkowe), tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Pozyskiwanie i ujawnienie danych

Administrator pozyskuje dane w zakresie wskazanym w Regulaminie bezpośrednio od użytkownika.

W ramach realizacji umowy zawartej w oparciu o Regulamin wskazane dane mogą ujawniane na rzecz innego użytkownika, w przypadku wyrażenia wstępnej chęci podjęcia współpracy z innym użytkownikiem.

Dane mogą być powierzane do dostawców usług informatycznych.

Dane mogą być także ujawniane doradcom prawnym i finansowym.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator zapewnia, że jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, tak, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, adresu e-mail: pomoc@niezwalniam.pl lub adresu korespondencyjnego PSML Resource Sp. z o.o., z siedzibą Bociana 22A, 31-231 Kraków.

Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.